NOTEIKUMI “LAIMAS” ŠOKOLĀDES MUZEJA APMEKLĒTĀJIEM

Vispārīgie noteikumi

 1. Šo noteikumu mērķis ir iepazīstināt ikvienu apmeklētāju ar nosacījumiem, kas jāievēro, uzturoties “Laimas” šokolādes muzejā, lai nodrošinātu:

- apmeklētāju un to īpašuma drošību;

- kvalitatīvu apmeklējumu;

- vēsturisko liecību saglabāšanu.

 1. “Laimas” šokolādes muzeja personāls ir tiesīgs pārliecināties par šo noteikumu izpratni, izskaidrot šos noteikumus apmeklētājiem jautājumu gadījumā, kā arī aizrādīt par šo noteikumu pārkāpšanu - mutiski vai sastādot aktu (ziņojumu).

Muzeja pieejamība

 1. “Laimas” šokolādes muzejs ir pieejams apmeklētājiem tā darba laikā, kas ir norādīts uz informatīvajiem stendiem muzeja teritorijā.
 2. Ieejas maksa “Laimas” šokolādes muzejā un atlaides muzeja apmeklējumam tiek noteiktas un apstiprinātas ar “Laimas” šokolādes muzeja un mārketinga aktivizēšanas vadītājas rīkojumu. Ikviens apmeklētājs ar tām var iepazīties muzeja informācijas centrā vai muzeja mājas lapā – www.laimasokoladesmuzejs.lv.
 3. Atrašanās muzeja telpās uzliek par pienākumu apmeklētājiem iegādāties ieejas karti (biļeti) un saglabāt to līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma uzrādīt to muzeja personālam.
 4. Ieeja muzeja telpās tiek pārtraukta 30 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. Nepieciešamības gadījumā muzeja darbinieki atgādina apmeklētājiem par muzeja darba laika beigām un aicina atstāt telpas.
 5. Personām ar kustību traucējumiem ekspozīcijā atļauts pārvietoties ratiņkrēslā;
 6. Vecākiem ar zīdaiņiem atļauts pārvietoties ekspozīcijā ar bērnu ratiņiem;
 7. Grupu apmeklējumi notiek grupas vadītāja pavadībā, kas uzņemas atbildību par šo noteikumu ievērošanu.
 8. Ekskursijas muzejā vada tikai “Laimas” šokolādes muzeja personāls (turpmāk – Muzeja personāls).

Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai:

 1. Apmeklētājiem aizliegts muzeja telpās vai teritorijā:

11.1. ienest vai ievest ieročus;

11.2. ienest vai ievest eksplozīvas, uzliesmojošas vielas;

11.3. ienest vai ievest stipri smakojošus, masīvus priekšmetus;

11.4. ienest vai ievest mākslas un antikvārus priekšmetus;

11.5. ienest vai ievest dzīvniekus;

11.6. atrasties telpās alkohola vai citu narkotisku vielu reibumā;

11.7. smēķēt un spļaudīties;

11.8. izvietot plakātus vai citus paziņojumus;

11.9. vākt līdzekļus labdarībai;

11.10. bez atļaujas veikt muzeja apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti;

11.11. bez atļaujas izplatīt vai pārdot iespieddarbus vai suvenīrus;

11.12. izmest atkritumus tiem neparedzētās vietās;

11.13. bez rakstiskas atļaujas veikt profesionālu fotografēšanu, filmēšanu, radio vai televīzijas ierakstīšanu;

11.14. bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces.

11.15. skriet, grūstīties, slidināties, sēdēt uz kāpnēm;

11.16. spēlēt tādas spēles, kas traucē citu apmeklētāju labsajūtai;

11.17. atrasties telpās, kas attiecīgā brīdī nav paredzētas konkrētā pasākuma programmā;

11.18. aiztikt un patvaļīgi (nesaskaņojot ar Muzeja personālu) pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus;

11.19. bojāt telpu dekoratīvo apdari;

11.20. pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem;

11.21. bojāt grīdas segumu;

11.22. bez atļaujas atvērt logus un durvis.

 1. “Laimas” šokolādes muzeja ekspozīciju un izstāžu telpās, kā arī Muzeja svinību zālē apmeklētājiem aizliegts (papildus 11. punktā minētajiem):

12.1. ienest mitrus lietussargus;

12.2. trokšņot;

12.3. ienest ekspozīcijā koferus, ceļojuma somas, mugursomas, izņemot neliela izmēra rokassomas.

 1. Fotografēšana vai filmēšana, izmantojot statīvu, ir atļauta, saskaņojot to ar Muzeja personālu.
 2. Profesionāla fotografēšana, foto sesijas, fotografēšana ar rekvizītiem un tērpos (tai skaitā privātām vajadzībām) un filmēšana ir atļauta tikai ar muzeja vadītāja atļauju.
 3. Muzeja telpās pēc apmeklētāju vēlmes ir iespējams nofotografēties un nofilmēties – tā ir daļa no ekspozīcijas. Ja apmeklētāji vēlas saņemt savu foto un/vai video, tad to iespējams iegūt elektroniskā veidā, norādot e-pasta adresi, uz kuru foto un/vai saite uz video tiks nekavējoties nosūtīts. Muzejs veic apmeklētāju personas datu, to fotoattēlu vai uzņemto video uzglabāšanu 2 mēnešus .
 4. Esot “Laimas” šokolādes muzejā, atbildību par nepilngadīgām personām pilnībā uzņemas pilngadīgās personas (vecāki, pavadošās personas, personu likumiskie pārstāvji) – pieskatīt un uzmanīt līdzpaņemtās nepilngadīgās personas, kā arī atbildēt par to rīcību.
 5. Zaudējumus, kas radušies augstāk minēto noteikumu neievērošanas gadījumā, sedz persona, kas norādīta kā atbildīgā persona par konkrēto pasākumu, vai persona, kas šos zaudējumus radījusi, vai attiecīgās nepilngadīgās personas pavadonis vai likumiskais pārstāvis.
 6. Zaudējumu iestāšanās gadījumā tiek abpusēji parakstīts zaudējumu konstatēšanas akts starp muzeju un zaudējumus sedzošo personu (ja tā ir fiziska persona, tai ir pienākums uzrādīt muzejam personu apliecinošu dokumentu identifikācijas nolūkā), ar kura parakstīšanu zaudējumus sedzošā persona apliecina, ka tās darbības vai bezdarbības rezultātā muzejam ir nodarīti zaudējumi un ka šī persona apņemas tos kompensēt. Muzejs uz aktā norādīto personas kontaktadresi izsūta rēķinu, kurā aprēķināti nodarītie zaudējumi un to apmaksas termiņš.

 Sabiedriskā drošība

 1. Par jebkuru negadījumu ziņot Muzeja personālam.
 2. Par zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par dažāda veida draudiem muzeja darbiniekam nekavējoties jāziņo Apsardzes dienestam.
 3. Iekšējās Apsardzes dienests jāinformē arī par aizdomīgu priekšmetu – somu, maisu u.tml. – atrašanu
 4. Nozaudētos priekšmetus, kas atrasti muzeja telpās, to īpašnieks var saņemt pie muzeja informācijas centrā, kur tie tiek uzglabāti 1 (vienu) gadu. Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 13.panta trešo daļu muzejs atrastos personu apliecinošos dokumentus nodos dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.
 5. Ugunsgrēka gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un muzeja darbinieku norādēm.
 6. Pazuduši/atrasti bērni ir jānogādā informācijas centrā. Par bērnu vai personu pazušanu jāinformē darbinieks muzeja informācijas centrā.

Noslēguma jautājumi

 1. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus muzeja darbinieku norādījumus.
 2. Muzeja personāls ir tiesīgs veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no teritorijas vai telpām, konfiscēt lietas, kas neatbilst muzeja noteikumiem, neatgriezt iemaksāto drošības naudu vai piemērot soda naudu par noteikumu pārkāpšanu) vai uzaicināt varas pārstāvjus (policiju, pašvaldības kārtībnieku u.tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.
 3. Nepieciešamības gadījumā SIA “Orkla Latvija” Apsardzes dienesta darbiniekiem ir tiesības lūgt apmeklētājiem atvērt somas jebkurā vietā muzejā. Ja apmeklētāji nepakļaujas SIA “Orkla Latvija” Apsardzes dienesta darbinieku prasībām, Apsardzes dienesta darbinieki konflikta risināšanai pieaicina Valsts policiju.
 4. “Laimas” šokolādes muzejs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīts apmeklētāju personīgajām mantām.
 5. Muzejs neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.
 6. Sūdzību un ierosinājumu grāmata ir pieejama muzeja informācijas centrā.

Informācija par personas datu apstrādi

 1. Muzejā tiek veikta videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību. Videonovērošanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts.
 2. Muzeja ekspozīcijā ietilpst foto un video stends. Ja vēlaties sevi iemūžināt kādā no šīm atrakcijām un saņemt savā elektroniskajā pastā fotogrāfiju vai saiti uz video, Jums būs jāparaksta muzeja izsniegta piekrišanas forma savu personas datu apstrādei, kurā detalizēti tiks izklāstīts, kādi personas dati un kādēļ no Jums tiek ievākti un kādā veidā tie tiks apstrādāti. Jūsu fotogrāfiju vai video muzejs saglabās 2 (divus) mēnešus no tā uzņemšanas brīža muzeja datu centrā, lai gadījumā, ja Jums tas kļūst nepieejams, bet vēlaties to atgūt, muzejs to varētu Jums atkārtoti elektroniski izsniegt. Pēc tam Jūsu personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti no muzeja datu centra.
 3. Gadījumā, ja muzejs Jūs apmeklējuma laikā iemūžinās fotogrāfijā vai video, lai to vēlāk publicētu savu mārketinga aktivitāšu ietvaros, Jums pirms tam tiks palūgta rakstiska piekrišana.
 4. Gadījumā, ja pieteiksieties uz kādu no muzeja piedāvātajiem privātajiem pasākumiem, muzejs ievāks no Jums sekojošus personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, lai nodrošinātu efektīvu saziņu plānotā pasākuma ietvaros. Gadījumā, ja esat attiecīgā pasākuma apmaksātājs, par Jums papildus jau minētajiem personas datiem, tiks ievākti sekojoši personas dati: personas kods un dzīvesvietas adrese rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai.
 5. Gadījumā, ja Jūs un/vai Jūsu pavadībā un/vai likumiskajā pārstāvībā esošas personas muzejam ir nodarījušas zaudējumus, muzejs no Jums ievāks sekojošos personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai sastādītu abpusēju aktu par radītajiem zaudējumiem un, lai varētu nosūtīt Jums rēķinu par konstatēto zaudējumu atlīdzināšanu.
 6. Muzejs glabās jūsu personas datus drošībā, savā datu centrā 2 mēnešus pēc datu ievākšanas brīža.
 7. Sīkāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi atrodama mūsu Privātuma politikā.